Vọc vạch View trong laravel

Bài này dịch từ bài này ;) Khi làm việc với laravel, chắc hẳn bạn dùng rất nhiều đoạn code này. Nó rất tiện lợi trong việc trả về một view sau khi controller thực thi các tác vụ liên quan đến business requirement. return view('a/b/c.d.e.f', ['param' => $value]); Tuy nhiên, nó làm việc thế nào, hơi bị ảo đúng không nhỉ? Cùng đào sâu tìm hiểu thử xem thế nào?...

February 2, 2016 · 4 min · longka