Góp nhặt những cái nhìn đầu tiên khi đặt chân lên đất Malaysia

Về mặt tổ chức hành chính: Malaysia chia theo từng bang(theo bác bạn ngồi cạnh chuyến bay - từng làm trợ lý cho vua xứ Mãlay thì có 5 bang lớn, theo chủ hostel thì 14 bang, theo wikipedia thì 15 bang, ??). Trong từng bang lại có một vị vua, và trong các vị vua này sẽ luôn phiên nhau làm vua của vua (vua của Malaysia hiện tại gần 90 tuổi) - vòng xoay là 5 năm (tay chủ hostel thì nói 4 năm)....

January 6, 2016 · 4 min · longka