ISP - interface segregation principle in SOLID

Interface segregation principle (ISP) - tạm dịch: chả biết dịch sao cho sát nghĩa ??, cái từ segregation dịch ra là tách rời ra. Interface thì khỏi phải giải thích rồi nhỉ :) - anw, let’s move on … Nguyên tắc này được diễn giải theo nguyên bản tiếng anh theo Uncle Bob “Client should not be forced to implement an interface that it doesn’t use” - tức là các lớp con (derived classes) không nên hiện thực những phương thức (method) mà nó không cần dùng đến....

August 11, 2016 · 4 min · longka

Single Responsibility trong SOLID Principle

Bài viết này bàn về S trong SOLID principle. Trong bài viết này http://longka.info/blog/2015/10/26/a-note-about-solid-principles-demo-in-symfony2/ , mình nói sơ qua về ý nghĩa của từng nguyên tắc trong SOLID và demo với symfony2. S: Single Responsibility - tức là một class chỉ nên đảm nhận một nhiệm vụ, hoặc một class nếu có một lý do nào đó để thay đổi thì chỉ có một lý do (_ A class should have only one reason to change_ [1])...

January 24, 2016 · 5 min · longka