So sánh 2 phương thức Post, Get

Notice: Bài viết này được tôi viết từ thời còn sinh viên, lúc còn non trẻ - thời mà restful cũng chưa ra những standard như hiện nay (2015). Các bạn đọc và so sánh với những kiến thức hiện tại nhé. Tôi sẽ cố gắng cập nhật nội dung bài viết này sớm :D Trong lập trình web. Để xử lý việc nhận gửi thông tin từ 1 form của người dùng nhập vào là rất thường xuyên....

February 14, 2014 · 3 min · longka