Join with multiple condition in eloquent

Sometimes, you want to use join or left join or right join, etc … in eloquent, here is one example $orders = $this->order ->select(['orders.*']) ->join('customers', 'customers.id', '=', 'orders.customer_id') ->leftJoin('logs', function($join) { $join->on('orders.id', '=', 'logs.entity_id'); $join->where('logs.name', '=', EventsLog::EVENT_EMAIL_SENT_ORDER_PAYMENT_REMINDER); $join->where('logs.entity_type', '=', 'order'); }) ->where('orders.status', Order::STATUS_CREATED) ->where('orders.created_at', '<=', Carbon::now()->subDay($days)) ->whereNull('logs.entity_id') ->get(); return $orders; This will be same as raw sql query (postgres): select orders.id, customers.firstname, customers.lastname, logs.entity_id from orders join customers on (orders....

April 1, 2016 · 1 min · longka

Single Responsibility trong SOLID Principle

Bài viết này bàn về S trong SOLID principle. Trong bài viết này http://longka.info/blog/2015/10/26/a-note-about-solid-principles-demo-in-symfony2/ , mình nói sơ qua về ý nghĩa của từng nguyên tắc trong SOLID và demo với symfony2. S: Single Responsibility - tức là một class chỉ nên đảm nhận một nhiệm vụ, hoặc một class nếu có một lý do nào đó để thay đổi thì chỉ có một lý do (_ A class should have only one reason to change_ [1])...

January 24, 2016 · 5 min · longka

Liệt kê toàn bộ tập tin, lưu vào mảng và các ví dụ liên quan trong bash script

Đôi lúc chúng ta cần lưu kết quả sau khi thực hiện lệnh ls hoặc lệnh find vào một mảng (array) để xử lý cho một yêu cầu nhỏ nào đó. Trong bài này chúng ta sẽ tìm các file có đuôi .sql trong một thư mục, sau đó in ra tên không chứa đuôi .sql của từng tập tin. Đầu tiên chúng ta cần list ra những file có đuôi ....

December 14, 2015 · 2 min · longka