Java pass by value hay pass by reference

Chắc hẳn những bạn đã học qua C, C++ sẽ có suy nghĩ như thế khi qua học java. Bên C,C++ thì có cả 2 kiểu trên pass by value và pass by reference, thực chất **pass by reference **trong C++ là khai báo 1 biến alias khác tên nhưng cùng địa chỉ với biến ban đầu. Ví dụ: hoanvi1(int &a,int &b) là pass by refererence còn hoanvi2(int *a,int *b) và hoanvi3(int a,int b) là pass by value....

February 14, 2014 · 2 min · longka