sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn

Khi phải check log file cực lớn, nếu bạn dùng cat hoặc vi để tìm kiểm chuỗi nào đó quả không hề đơn giản. Bạn có thể dùng grep kết hợp với less để giải quyết vấn đề này Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi cần tìm trong file log, bạn có thể dùng “wc -l” để đếm Chú thích: grep là lệnh để tìm kiếm chuỗi trong linux (very powerfull) trong file bất kỳ...

May 6, 2015 · 1 min · longka