Vọc vạch vim và fzf

Mấy nay dùng trial IntelliJ IDEA sướng quá, hết hạn lại quay về với vim, vọc thêm mấy thứ thiết yếu, tăng tốc cô đing ^^. Cấu hình theo bài viết cho macOSX, cấu hình trên linux có thể khác Đầu tiên, cần cài đặt fzf brew install fzf Chỉnh leader key thành ; " Set leader shortcut to a comma ';'. By default it's the backslash let mapleader = ";" Di chuyển (navigate) Di chuyển giữa các tab đang mở ;1 ;2 ....

February 4, 2021 · 2 min · longka

disable touchpad on fedora 21

Sometimes, touch-pad is not disable when you typing on your laptop, and you might be got crazy with your laptop, and want to fuck it up. Calm down! You can overcome this irritation by following the instruction below: Use xinput command to list your device and check PS/2 device information xinput list Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)] ⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ Logitech USB Receiver id=9 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ Logitech USB Receiver id=10 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ PS/2 Generic Mouse id=13 [slave pointer (2)] Then, id=13 is my touch pad id on my laptop, so I will use the command below to disable or enable it...

March 12, 2016 · 2 min · longka

My vim editor

what I am using with vim now ? vundle https://github.com/VundleVim/Vundle.vim Plugins: Plugin 'VundleVim/Vundle.vim' |~ Plugin 'tpope/vim-fugitive' |~ Plugin 'L9' |~ Plugin 'Valloric/YouCompleteMe' |~ Plugin 'shawncplus/phpcomplete.vim' |~ Plugin 'scrooloose/nerdTree' |~ Plugin 'altercation/vim-colors-solarized' |~ Plugin 'ctrlp.vim' ~/.vimrc content ( personal preference) set number "show line number set tabstop=4 "set tab stop 4 spaces set encoding=utf-8 "set encoding utf-8 " NERD tree config nmap <C-\> :NERDTreeToggle<cr> set autoindent set copyindent " color config syntax enable set background=dark colorscheme solarized " ctrlp option let g:ctrlp_map = '<c-p>' let g:ctrlp_cmd = 'CtrlP' Some shortcuts that I used to use:...

January 23, 2016 · 1 min · longka

Note về dhcp và file /etc/resolv.conf

Mấy tháng này mò mầm, config trên NetworkManager để chỉnh dns sang 8.8.8.8 mà không được. Hôm ni rảnh rảnh ngồi vọc trên google thì phát hiện ra nên chỉnh trong file /etc/resolv.conf. Đại loại là dùng lệnh vim /etc/resolv.conf Sau đó chỉnh lại nameserver 8.8.8.8 Tuy nhiên, lại thắc mắc một điều là cứ mỗi lần vào một mạng nào đó, file này lại bị edit. Để tránh trường na`y....

January 7, 2016 · 2 min · longka

ibm bpm problem determination

This is my presentation about ibm bpm problem determination after taking a course from ibm training center. If you have any suggestion, feel free to put a comment to contribute more about this topic [embed]http://www.slideshare.net/logaloga/ibm-bpm-problem-determination[/embed]...

July 16, 2015 · 1 min · longka

Cài đặt citrix ICA client trên linux

Khi tham gia một số course trên mạng, có thể bạn sẽ được cung cấp thông tin để đăng nhập vào một máy ảo đã cài sặt môi trường như giáo trình bạn tham gia. Nếu khóa học cung cấp Citrix client để bạn truy cập vào máy ảo từ xa bạn có thể download tại đây http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html Nếu dùng window thì việc cài đặt hòan toàn đơn giản. Nhưng nếu dùng linux (fedora hay ubuntu) có thể tốn rất nhiều thơi gian của bạn cho việc cài đặt này....

May 6, 2015 · 2 min · longka

sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn

Khi phải check log file cực lớn, nếu bạn dùng cat hoặc vi để tìm kiểm chuỗi nào đó quả không hề đơn giản. Bạn có thể dùng grep kết hợp với less để giải quyết vấn đề này Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi cần tìm trong file log, bạn có thể dùng “wc -l” để đếm Chú thích: grep là lệnh để tìm kiếm chuỗi trong linux (very powerfull) trong file bất kỳ...

May 6, 2015 · 1 min · longka

PPTP Setup on Fedora 21 (kernel 3.19.3-200.fc21.x86_64)

I have just updated my laptop to fedora 21 OS. And had faced with the problem when trying to connect my office VPN (via point to point tunneling protocol - PPTP) with this error message **“connection process ends with timeout”. **If you have the same issue, type command below : #sudo modprobe nf_conntrack_pptp if you want to load nf_conntrack_pptp module automatically when your lap start up, type these commands:...

April 9, 2015 · 1 min · longka