Đổi tên file hàng loạt trong linux với lệnh for và mv

Khi làm việc với bashscript, hay command trong linux, đôi khi dùng vòng lặp for hay while sẽ rất tiện lợi, ví dụ: đổi tên file, import .sql file chẳng hạn Bài viết này sẽ lấy vị dụ bạn muốn đổi tên file hàng loạt trong 1 folder nào đó. Giả sử tôi đang đứng tại folder /home/longnguyen/sandbox/demo-rename-file (pwd) Bạn muốn đổi tên các file txt thành docx chẳng hạn. Câu lệnh như sau:...

November 25, 2015 · 1 min · longka

Finding all files containing a text string on linux

I faced with the issue that how to find all files containing a text string on linux Just t do the following steps (I copy and paste from stackoverflow.com) grep -rnw 'directory' -e "pattern" -r is recursive, -n is line number and -w stands match the whole word. Along with these, –exclude or –include parameter could be used for efficient searching. Something like below: grep --include=\*.{c,h} -rnw 'directory' -e "pattern" This will only search through the files which have ....

April 14, 2015 · 1 min · longka