Đổi tên file hàng loạt trong linux với lệnh for và mv

Khi làm việc với bashscript, hay command trong linux, đôi khi dùng vòng lặp for hay while sẽ rất tiện lợi, ví dụ: đổi tên file, import .sql file chẳng hạn Bài viết này sẽ lấy vị dụ bạn muốn đổi tên file hàng loạt trong 1 folder nào đó. Giả sử tôi đang đứng tại folder /home/longnguyen/sandbox/demo-rename-file (pwd) Bạn muốn đổi tên các file txt thành docx chẳng hạn. Câu lệnh như sau:...

November 25, 2015 · 1 min · longka

Cài đặt citrix ICA client trên linux

Khi tham gia một số course trên mạng, có thể bạn sẽ được cung cấp thông tin để đăng nhập vào một máy ảo đã cài sặt môi trường như giáo trình bạn tham gia. Nếu khóa học cung cấp Citrix client để bạn truy cập vào máy ảo từ xa bạn có thể download tại đây http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html Nếu dùng window thì việc cài đặt hòan toàn đơn giản. Nhưng nếu dùng linux (fedora hay ubuntu) có thể tốn rất nhiều thơi gian của bạn cho việc cài đặt này....

May 6, 2015 · 2 min · longka

sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn

Khi phải check log file cực lớn, nếu bạn dùng cat hoặc vi để tìm kiểm chuỗi nào đó quả không hề đơn giản. Bạn có thể dùng grep kết hợp với less để giải quyết vấn đề này Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi cần tìm trong file log, bạn có thể dùng “wc -l” để đếm Chú thích: grep là lệnh để tìm kiếm chuỗi trong linux (very powerfull) trong file bất kỳ...

May 6, 2015 · 1 min · longka

linux command count a pattern occur in file

**cat /path/file | grep -Eoc “patern search for” **-E extend pattern -o only show matched pattern (not whole string) - c count _or _ cat /path/file | gep -Eo “pattern search for” | wc -l -l : count line...

April 16, 2015 · 1 min · longka

linux history command with timestamps

Config output format in HISTTIMEFORMAT with below command: echo ‘export HISTTIMEFORMAT="%d-%m-%y %T" ' » ~/.bash_profile; bash then history to see the different To make the changes permanent follow the below steps, <code><span class="pln">vi </span><span class="pun">~/.</span><span class="pln">bashrc</span></code> you need to add the below line to .bashrc file and then save it, <code><span class="pln">export HISTTIMEFORMAT</span><span class="pun">=</span><span class="str">"%d/%m/%y %T "</span></code> run the below command to source .bashrc file, <code><span class="pln">source </span><span class="pun">~/....

April 16, 2015 · 1 min · longka

Finding all files containing a text string on linux

I faced with the issue that how to find all files containing a text string on linux Just t do the following steps (I copy and paste from stackoverflow.com) grep -rnw 'directory' -e "pattern" -r is recursive, -n is line number and -w stands match the whole word. Along with these, –exclude or –include parameter could be used for efficient searching. Something like below: grep --include=\*.{c,h} -rnw 'directory' -e "pattern" This will only search through the files which have ....

April 14, 2015 · 1 min · longka