Văn phong thời đại học - nên hơi chuối ^^

Ten ten ten tèn!

Hi hi hi. Chào mọi người! Rất hân hạnh được gặp các bạn tại blog của mình.

Bài viết này mình sẽ trình bày về HttpSessionListener và ứng dụng của nó vào thực tế.

Đầu tiên mình sẽ nói lại về định nghĩa sesssion

Session nói chung và trong JSP hay servlet nói riêng là 1 interface được cung cấp để lưu trữ các thông tin trong 1 phiên làm việc của bạn trên trang web.Phiên làm việc ở đây có thể hiểu là một quá trình thao tác của bạn từ lúc truy cập vào 1 trang web để mua hàng đến khi bạn thoát khỏi trang đó.

Trong JSP thì đối tượng session được khai báo 1 cách implicit tức là nó nằm trong nhóm những thành phần có sẵn của 1 trang JSP bạn chỉ việc sử dụng nó bắng chính tên session. Còn trong servlet thì bạn phải get nó từ Request và cú pháp như sau:

HttpSession session = request.getSesssion().

Tiếp theo là 1 số thuộc tính và phương thức quan trọng của session. Ở đây mình chỉ nói những thuộc tính và phương thức hay dùng tới.

session.invalidate() — hủy session và hủy các đối tượng liên quan tới session
session.setAttribute(name,value) — hàm này dùng để set 1 biến và giá trị của nó vào session ví dụ:session.getAttribute("user","loga");
session.getAttribute(name) — hàm lấy về giá trị của 1 biến ví dụn session.getAttribute("user);
session.setMaxInactiveInterval(khoảng thời gian) — hàm này set 1 khoảng thời gian kể từ request cuối cùng từ client tới server cho đến khi session invalidate, khoảng thời gian ở đây tính bằng giây. Ví dụ bạn setMaxInactiveInterval(10) thì tính từ lần request cuối cùng từ client tới server nếu không có 1 request nào mới trong khoảng thời gian 10s này thì session sẽ invalidate, nhưng nếu trong khoảng thời gian 10 s đó có 1 request từ client tới server thì session sẽ tự động gọi setMaxInactiveInterval(10) ;
Trên đây đó là những gì cơ bản nhất về session.Tiếp theo mình sẽ đi vào HttpSessionListener

Tại sao tui phải quan tâm tới HttpSessionListener?

Câu trả lời là: Khi làm việc với session bạn muốn bắt sự kiện khi session được tạo ra và khi session được kết thúc.

Ví dụ bạn muốn đếm số người đang online trên trang web của bạn thì bạn sẽ nghĩ là: “à, mình phải biết được khi nào session được tao ra thì mình tăng biến đêm lên 1, còn khi session bị hủy(invalidate) thì giảm biến đếm 1, tát nhiên biến đếm này phải là biến static trong 1 class nào đó”.

Để làm được như vậy thì mình dùng tới HttpSessionListener (ai có cách khác xin chỉ giáo - thời điểm viết bài này, tác giả chưa ngộ ra được là còn nhiều cách thức khác, khi bạn đọc đến đây có thể là năm năm 2021 đã có nhiều kỹ thuật khác).

Vậy thì HttpSessionListener có gì mà làm đươc thế?

Thưa, HttpSessionListener là 1 interface có 2 method sau:

1.sessionCreated() — bắt sự kiện khi session được tạo ra
2.sessionDestroyed() — bặt sự kiện khi session kết thúc(invalidate)

Ủa mà cái HttpSessionListener là 1 interface thì làm sau mà gọi đọc 2 cái hàm trên được nhỉ. Rất đơn giản bạn chỉ cần tạo 1 class mới implement HttpSessionListener là bạn có thể kiểm sóat được khi nào thì sessionCreated, khi nào thì sessionDestroyed.

Chú ý: Để sử dụng được HttpSessionListener bạn nhớ thêm

<listener>
  <listener-class>MySessionLister</listener-class>
</listener>

vào trong file web.xml, MySessionListener là 1 class implement interface HttpSessionListener. À, còn 1 điều lưu ý nữa là trong file xml bạn có thể chỉnh thời gian timeout cho 1 session (tương tự setMaxInactiveInterval) như sau:

<session-config>
  <session-timeout>
    30
  </session-timeout>
</session-config>

Vậy thì ứng dụng HttpSession vào thực tế như thế nào, làm cái cho dễ hiểu thử coai? Okay dưới đây mình trình bày ví dụ đếm số người online(thực chất là đếm số session, tuy nhiên sẽ không chính xác lắm nếu bạn test với 1 máy mở nhiều hơn 1 trình duyệt khác nhau) trên 1 trang web cực kỳ đơn giản đẻ các bạn có thể hiểu thêm về session và HttpSessionListener. Đâu tiên bạn tạo 1 class MySessionListener như sau

package listener;

import java.util.Date;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.servlet.http.HttpSessionEvent;
import javax.servlet.http.HttpSessionListener;

public class MySessionListener implements HttpSessionListener{
  private static int songuoionline=0;
  
  //ham de lay bien so nguoi online
  public static int getSonguoionline() {
    return songuoionline;
  }
  
  public void sessionCreated(HttpSessionEvent se) {
    HttpSession session = se.getSession(); //lay session từ HttpSessionEvent
    Date now = new Date();
    System.out.println("Da tao session co ID "+ session.getId()+" vao thoi diem " + now );
    System.out.println("Dang có " + songuoionline +" online");
    songuoionline ++;
  }
  
  public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent se) {
    HttpSession session = se.getSession(); //lay session từ HttpSessionEvent
    Date now = new Date();
    System.out.println("Da huy session co ID "+ session.getId()+" vao thoi diem " + now );
    songuoionline –;
  }
}

Sau đó trong file web.xml add thêm đoạn code này vào:

<listener>
  <listener-class>listener.MySessionListener</listener-class>
</listener>

Ta có file web.xml hoàn chình như sau:

<?xml version="1.0″ encoding="UTF-8″?>
<web-app version="2.5″ xmlns="[http://java.sun.com/xml/ns/javaee&#8221](http://java.sun.com/xml/ns/javaee&#8221); xmlns:xsi="[http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221](http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221); xsi:schemaLocation="[http://java.sun.com/xml/ns/javaee](http://java.sun.com/xml/ns/javaee) [http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"&gt](http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd%E2%80%9D&gt);
<session-config>
<session-timeout>
30
</session-timeout>
</session-config>
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.JSP</welcome-file>
</welcome-file-list>
<listener>
<listener-class>listener.MySessionListener</listener-class>
</listener>
</web-app>

Chú ý: listener là 1 tên package chứa class MySessionListener

Tiếp đến tạo trang demsonguoionline.JSP như sau:

<%–
Document: songuoionline
Created on : Jun 22, 2009, 10:06:32 PM
Author: loga
–%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8″%>
<%@page import="listener.MySessionListener" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"[http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"&gt](http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd%E2%80%9D&gt);

<html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8″>
  <title>Demo HttpSessionListener</title>
  </head>
  <body>
  <h2>Hiện có <%=MySessionListener.getSonguoionline()%> online</h2>
  </body>
</html>

Thử chạy coi nào, bạn hãy thử 2 đến 3 trình duyệt khác nhau tương ứng 3 users trên máy. Cái này gọi là so nguoi online vẫn chưa đúng lắm. Để đếm số người online đúng hơn thì bạn nên kiểm tra ip để tránh tình trạng 1 ip có nhiều hơn 1 session khi đó biến đếm của chúng ta sẽ không chính xác. Tuy nhiên đây chỉ là 1 ví dụ minh họa đơn giản để các bạn có thể hiểu rõ hơn về session cũng như HttpSessionListener.

Link demo http://mega.1280.com/file/ASK8MKPS/[ this link is currently unavailable ]

Tham khảo:
Chúc các bạn thành công!