A diagram to implement realtime server (pubsub model)

A diagram to implement realtime server (pubsub model) [caption id=“attachment_190” align=“aligncenter” width=“300”]realtime app (pubsub model)[/caption] @todo: add more description, demo code...

November 30, 2015 · 1 min · longka

Đổi tên file hàng loạt trong linux với lệnh for và mv

Khi làm việc với bashscript, hay command trong linux, đôi khi dùng vòng lặp for hay while sẽ rất tiện lợi, ví dụ: đổi tên file, import .sql file chẳng hạn Bài viết này sẽ lấy vị dụ bạn muốn đổi tên file hàng loạt trong 1 folder nào đó. Giả sử tôi đang đứng tại folder /home/longnguyen/sandbox/demo-rename-file (pwd) Bạn muốn đổi tên các file txt thành docx chẳng hạn. Câu lệnh như sau:...

November 25, 2015 · 1 min · longka

A note about solid Principles (Demo in Symfony2)

Single responsibility ( a class have only one reason to change, do not mix up (mess up) everything in a class) Open for extend, close for modification( move common behavior to interface, flip injection - Uncle Bob) Liskov Substitution Principle, eg: same output format (array , json, specify type of Type- signature must match, preconditions cannot be greater, post conditional at least equal to, exception type must match)....

October 25, 2015 · 1 min · longka

release kunvertor.com beta version

This private project was started long time ago (since july, 2015). Today, I decide to public beta version of kunvertor.com or chuyendoipdf.com In this project, I used: symfony2, mysql as web app nodejs + redis as real-time server gearman as job queue server apache pdfbox to extract text from pdf (http://pdfbox.apache.org/index.html) I will spend more time to write more detail about how to implement this stuff. Now, breath deep and go to sleep ;)...

August 24, 2015 · 1 min · longka

ibm bpm problem determination

This is my presentation about ibm bpm problem determination after taking a course from ibm training center. If you have any suggestion, feel free to put a comment to contribute more about this topic [embed]http://www.slideshare.net/logaloga/ibm-bpm-problem-determination[/embed]...

July 16, 2015 · 1 min · longka

ibm db2 grant select privilege to all tables in a schema of database to one user

linux command to create a linux user (db2 authorize base on linux os user) useradd user_name passwd user_name db2 connect to datbase_namedb2 -tnx "select distinct 'GRANT select ON TABLE '||'\"'||rtrim(tabschema)||'\".\"'||rtrim(tabname)||'\" TO USER user_name;' from syscat.tables where tabschema = 'schema_name' " >> grants.sql db2 -tvf grants.sql note: remember to chmod grants.sql to 775 or 777...

July 10, 2015 · 1 min · longka

replace matched string in multiple files with find and sed command line

if you guys want to replace matched string in multiple files in linux you can use find with sed command as below: find /usr/share/xyz/html/ -type f -name '*.html' -exec sed -i 's/welcome/WELCOME/g' {} \; explanation find /path/ -type [f,d] -name 'filename' -exec command {} \; sed -i 's/pattern/replace_string/g' filename ...

May 29, 2015 · 1 min · longka

java plugin not listed in firefox(37.0.2) fedora 21(64 bit) os

In case you need to run java applet (java plugin) on firefox browser, you need to link the **libnpjp2.so **to the firefox plugins folder. If you have done that, but it not listed in the plugin list of the firefox. Try to following the below steps: Check firefox version with command : firefox -v Check fedora os information with command uname -a issues: (duplicated from the beginning sentence) Java plugin is not listed in plugins list (about:plugins) even you have link the libnpjp2....

May 12, 2015 · 1 min · longka

Cài đặt citrix ICA client trên linux

Khi tham gia một số course trên mạng, có thể bạn sẽ được cung cấp thông tin để đăng nhập vào một máy ảo đã cài sặt môi trường như giáo trình bạn tham gia. Nếu khóa học cung cấp Citrix client để bạn truy cập vào máy ảo từ xa bạn có thể download tại đây http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html Nếu dùng window thì việc cài đặt hòan toàn đơn giản. Nhưng nếu dùng linux (fedora hay ubuntu) có thể tốn rất nhiều thơi gian của bạn cho việc cài đặt này....

May 6, 2015 · 2 min · longka

sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn

Khi phải check log file cực lớn, nếu bạn dùng cat hoặc vi để tìm kiểm chuỗi nào đó quả không hề đơn giản. Bạn có thể dùng grep kết hợp với less để giải quyết vấn đề này Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi cần tìm trong file log, bạn có thể dùng “wc -l” để đếm Chú thích: grep là lệnh để tìm kiếm chuỗi trong linux (very powerfull) trong file bất kỳ...

May 6, 2015 · 1 min · longka