cat grep awk là những lệnh hay dùng và cực kỳ tiện lợi khi làm việc với log file.

Trong phạm vi bài viết này, giả sử tôi có một đống log file rất lớn

Và tôi muốn, in nội dung của đống log trên vào một file khác csv chẳng hặn, nội dung file csv như trên nhưng thay dấu “:” bằng tab

Có rất nhiều cách, lệnh sed chẳng hạn, nhưng trong bài này tôi muốn kết hợp cat grep awk để xử lý và dùng cờ(flag) F để replace “:” thành tab.

Và câu lệnh sẽ như sau:

cat output/*.log | grep -e "clarity_fulldata" | awk -F':' '{print $1 "\t" $2}' > a_csv_file.csv

Hope this will help ;)