Khi làm việc với bashscript, hay command trong linux, đôi khi dùng vòng lặp for hay while sẽ rất tiện lợi, ví dụ: đổi tên file, import .sql file chẳng hạn Bài viết này sẽ lấy vị dụ bạn muốn đổi tên file hàng loạt trong 1 folder nào đó. Giả sử tôi đang đứng tại folder /home/longnguyen/sandbox/demo-rename-file (pwd) list file Bạn muốn đổi tên các file txt thành docx chẳng hạn. Câu lệnh như sau:

for i in ./*.txt; do mv "$i" "${i/.txt}".docx; done;

Với cú pháp trên bạn có thể làm rất nhiều thứ khác, ví dụ bạn muốn import nhiều file .sql vào csdl postgres (hay bkì hệ csdl nào khác)

vduj với postgres:

for j in /home/longnguyen/xyz/git_projects/sql/migrations/*.sql; do psql -U forge -d database_name -f $j; done

Câu hỏi cho các bạn, nếu bạn muốn giải nến nhiều file nén dạng filename.partx_001.tar, filename.partx_002.tar, filename.partx_003.tar … thì câu lệnh sẽ thế nào ?

Tham khảo: https://www.debian-administration.org/article/150/Easily_renaming_multiple_files http://stackoverflow.com/questions/678905/untar-multipart-tarball-on-windows