Khi tham gia một số course trên mạng, có thể bạn sẽ được cung cấp thông tin để đăng nhập vào một máy ảo đã cài sặt môi trường như giáo trình bạn tham gia. Nếu khóa học cung cấp Citrix client để bạn truy cập vào máy ảo từ xa bạn có thể download tại đây http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html Nếu dùng window thì việc cài đặt hòan toàn đơn giản. Nhưng nếu dùng linux (fedora hay ubuntu) có thể tốn rất nhiều thơi gian của bạn cho việc cài đặt này.

Bạn có thể làm như sau:

Vào link sau download http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/linux/receiver-for-linux-131.html

Giải nến ra thư mục nào đó, ở đây tôi giải nến ra thư mục /opt/citrix-client/ica

Sau đó bạn phải link thư viện ica (hay plugin) đã cài đến trình duyệt trên máy của bạn có thể là firefox, mozilla hay có thể là IE (trên linux ??? just kidding :D )

Nếu chưa biết thư mục chứa plugins của trình duyệt bạn có thể dùng lệnh sau:

find / -name plugins | grep -i "netscape\|firefox\|mozilla"

Sau đó chuyển đường dẫn đến thư mục plugin

cd /usr/lib/mozilla/plugins/

Trong thư mục mới cd, bạn tạo một npica.so liên kết đến thư mục cài plugin citrix ica

ln -s /opt/Citrix/ICAClient/npica.so npica.so

Xong, các thao tác sau đó khá đơn giản …. ;)

Tham khảo: http://www.agaveblue.org/howtos/Citrix_ICA_How-To.shtml