Vọc vạch vim và fzf

Mấy nay dùng trial IntelliJ IDEA sướng quá, hết hạn lại quay về với vim, vọc thêm mấy thứ thiết yếu, tăng tốc cô đing ^^. Cấu hình theo bài viết cho macOSX, cấu hình trên linux có thể khác Đầu tiên, cần cài đặt fzf brew install fzf Chỉnh leader key thành ; " Set leader shortcut to a comma ';'. By default it's the backslash let mapleader = ";" Di chuyển (navigate) Di chuyển giữa các tab đang mở ;1 ;2 ....

February 4, 2021 · 2 min · longka

My vim editor

what I am using with vim now ? vundle https://github.com/VundleVim/Vundle.vim Plugins: Plugin 'VundleVim/Vundle.vim' |~ Plugin 'tpope/vim-fugitive' |~ Plugin 'L9' |~ Plugin 'Valloric/YouCompleteMe' |~ Plugin 'shawncplus/phpcomplete.vim' |~ Plugin 'scrooloose/nerdTree' |~ Plugin 'altercation/vim-colors-solarized' |~ Plugin 'ctrlp.vim' ~/.vimrc content ( personal preference) set number "show line number set tabstop=4 "set tab stop 4 spaces set encoding=utf-8 "set encoding utf-8 " NERD tree config nmap <C-\> :NERDTreeToggle<cr> set autoindent set copyindent " color config syntax enable set background=dark colorscheme solarized " ctrlp option let g:ctrlp_map = '<c-p>' let g:ctrlp_cmd = 'CtrlP' Some shortcuts that I used to use:...

January 23, 2016 · 1 min · longka