So sanh aggregation với Composition khi thiet ke class diagram

Khi thiết kế class-diagram bằng UML, chắc hẳn ai cũng gặp khúc mắc về sự khác nhau giữa hai quan hệ aggregation và composition. Thực ra chẳng có gì là khó khăn cả nếu các bạn đọc qua 2 trường hợp ví dụ về 2 quan hệ trên. Trước hết là sự giống nhau: cả hai đều là quan hệ kết hợp ( association). *** Khác nhau:**** ** ** aggregation ( tụ**** h****ợ****p)**** **là quan hệ giữa toàn thể và bộ phận, trong đó một lớp biểu diễn cái lớn hơn(tổng thể) còn lớp kia biểu diễn cái nhỏ hơn(bộ phận)....

February 14, 2014 · 3 min · longka