ISP - interface segregation principle in SOLID

Interface segregation principle (ISP) - tạm dịch: chả biết dịch sao cho sát nghĩa ??, cái từ segregation dịch ra là tách rời ra. Interface thì khỏi phải giải thích rồi nhỉ :) - anw, let’s move on … Nguyên tắc này được diễn giải theo nguyên bản tiếng anh theo Uncle Bob “Client should not be forced to implement an interface that it doesn’t use” - tức là các lớp con (derived classes) không nên hiện thực những phương thức (method) mà nó không cần dùng đến....

August 11, 2016 · 4 min · longka

Contextual binding in laravel and how to make your code meet O in SOLID principles

Sometimes, we meet these kind of use cases or features when doing web application programming: 1 - multiple type of report to generate 2- multiple type of discount to handle 3- multiple type of payment to handle I recently faced with this use case when doing a freelance project for my customer. The requirement for this use case is that we have 2 types of reporting: human resources reporting and accounting reporting....

April 29, 2016 · 4 min · longka

Single Responsibility trong SOLID Principle

Bài viết này bàn về S trong SOLID principle. Trong bài viết này http://longka.info/blog/2015/10/26/a-note-about-solid-principles-demo-in-symfony2/ , mình nói sơ qua về ý nghĩa của từng nguyên tắc trong SOLID và demo với symfony2. S: Single Responsibility - tức là một class chỉ nên đảm nhận một nhiệm vụ, hoặc một class nếu có một lý do nào đó để thay đổi thì chỉ có một lý do (_ A class should have only one reason to change_ [1])...

January 24, 2016 · 5 min · longka

composer namespace và autoload với psr 4

Mục đích bài viết: Bạn muốn sử dụng namespace va` psr4? namspace là gì: khi lập trình với JAVA hoặc .NET, chúng ta muốn gom những class liên quan đế nhau vào một package hay namespace. psr4 là gì http://www.php-fig.org/psr/psr-4/ - là chuẩn để autoload các classes từ đường dẫn chứa classes cần load tự động (autoload) Vậy autoload là gì? Nhiều người trong chúng ta viết chương trình theo phương pháp hướng đối tượng (OOP) và cứ mỗi class lại viết một file cho nó (theo cách mà JAVA hay ....

January 23, 2016 · 3 min · longka