kết hợp cat grep awk khi xử lý log file trong linux

cat grep awk là những lệnh hay dùng và cực kỳ tiện lợi khi làm việc với log file. Trong phạm vi bài viết này, giả sử tôi có một đống log file rất lớn Và tôi muốn, in nội dung của đống log trên vào một file khác csv chẳng hặn, nội dung file csv như trên nhưng thay dấu “:” bằng tab Có rất nhiều cách, lệnh sed chẳng hạn, nhưng trong bài này tôi muốn kết hợp cat grep awk để xử lý và dùng cờ(flag) F để replace “:” thành tab....

May 25, 2017 · 1 min · longka

Truncate many large file with awk xargs

ls -la | grep ‘pattern’ | awk ‘{ print $9 }’ | xargs -I% truncate -s 0 % explanation: awk is used to print out the file name xargs with pipe (|) will pick the file name from the previous step then call the truncate function, -I in xargs is substitution (can use: any character, for eg: % or {} or $, …) ...

April 18, 2017 · 1 min · longka

disable touchpad on fedora 21

Sometimes, touch-pad is not disable when you typing on your laptop, and you might be got crazy with your laptop, and want to fuck it up. Calm down! You can overcome this irritation by following the instruction below: Use xinput command to list your device and check PS/2 device information xinput list Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)] ⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ Logitech USB Receiver id=9 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ Logitech USB Receiver id=10 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ PS/2 Generic Mouse id=13 [slave pointer (2)] Then, id=13 is my touch pad id on my laptop, so I will use the command below to disable or enable it...

March 12, 2016 · 2 min · longka

Một vài lưu ý khi cài đặt php7 (php-fpm) từ source code trên linux (fedora)

Giả sử bạn muốn cài đặt trên fedora, php7, php-fpm với nginx là proxy hứng request đẩy qua cho php xử lý (thông qua php-fpm). Khi cài đặt từ source code có thể bạn sẽ gặp những vấn đề sau: Thiếu các thư viện khi chạy lệnh ./congigure Chỉ định đường dẫn đến thư mục sẽ cài php mà bạn muốn( hữu ích khi bạn muốn cài nhiều phiên bản php trên môi trường làm việc của bạn)....

March 1, 2016 · 2 min · longka

My vim editor

what I am using with vim now ? vundle https://github.com/VundleVim/Vundle.vim Plugins: Plugin 'VundleVim/Vundle.vim' |~ Plugin 'tpope/vim-fugitive' |~ Plugin 'L9' |~ Plugin 'Valloric/YouCompleteMe' |~ Plugin 'shawncplus/phpcomplete.vim' |~ Plugin 'scrooloose/nerdTree' |~ Plugin 'altercation/vim-colors-solarized' |~ Plugin 'ctrlp.vim' ~/.vimrc content ( personal preference) set number "show line number set tabstop=4 "set tab stop 4 spaces set encoding=utf-8 "set encoding utf-8 " NERD tree config nmap <C-\> :NERDTreeToggle<cr> set autoindent set copyindent " color config syntax enable set background=dark colorscheme solarized " ctrlp option let g:ctrlp_map = '<c-p>' let g:ctrlp_cmd = 'CtrlP' Some shortcuts that I used to use:...

January 23, 2016 · 1 min · longka

Liệt kê toàn bộ tập tin, lưu vào mảng và các ví dụ liên quan trong bash script

Đôi lúc chúng ta cần lưu kết quả sau khi thực hiện lệnh ls hoặc lệnh find vào một mảng (array) để xử lý cho một yêu cầu nhỏ nào đó. Trong bài này chúng ta sẽ tìm các file có đuôi .sql trong một thư mục, sau đó in ra tên không chứa đuôi .sql của từng tập tin. Đầu tiên chúng ta cần list ra những file có đuôi ....

December 14, 2015 · 2 min · longka

Đổi tên file hàng loạt trong linux với lệnh for và mv

Khi làm việc với bashscript, hay command trong linux, đôi khi dùng vòng lặp for hay while sẽ rất tiện lợi, ví dụ: đổi tên file, import .sql file chẳng hạn Bài viết này sẽ lấy vị dụ bạn muốn đổi tên file hàng loạt trong 1 folder nào đó. Giả sử tôi đang đứng tại folder /home/longnguyen/sandbox/demo-rename-file (pwd) Bạn muốn đổi tên các file txt thành docx chẳng hạn. Câu lệnh như sau:...

November 25, 2015 · 1 min · longka